Dokumentace BOZP a PO

každý zaměstnavatel musí mít vyhotovenou příslušnou dokumentaci BOZP a PO. zde je vypsaný základní výčet této dokumentace, liší se však podle druhu provozu.

Dokumentace BOZP :

Dokumentace v oblasti organizace a řízení:

pracovní a organizační řád - určuje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a odpovědností

podnikové bezpečnostní předpisy, provozní pravidla, pracovní postupy

podniková politika BOZP a její realizace - zásadní záměry, kterých je nutno dosáhnout v BOZP

předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost, dohody o spolupráci na společných pracovištích, dohody o provozních pronájmech prostorů

záznamy bezpečnostních prověrek

záznamy o vyhodnocování rizik

Dokumentace pro pracovněprávní oblast a pracovní podmínky:

pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců

doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy

záznamy o školeních BOZP a PO

směnové záznamy

seznam osobních ochrannných pracovních prostředků

doklady o přidělování OOPP

doklady o posouzení ohrožení při práci a přijatých opatřeních

kniha úrazů

traumatologický plán + vybavení lékárničky

havarijní plány

programy a plány údržby, doklady o provádění údržby - technická dokumentace strojů

Dokumentace z oblasti pracovního prostředí:

doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí

doklady o rizikových pracovištích

seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní karty chemikálií

projektová dokumentace staveb

projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů

Dokumentace z oblasti bezpečnosti strojů a technických zařízení:

technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty jednotlivých částí

provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy

doklady o uvedení zařízení do provozu

revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek a zkoušek revizí

jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení

doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků

Dokumentace bezpečnosti pracovních činností:

technologická dokumentace

pracovní postupy

dokumentace při stavebních pracích

Dokumentace PO

Liší se podle kategorie požárního nebezpečí

dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

požární řád

požární poplachové směrnice

požární evakuační plán

dokumentace zdolávání požárů

řád ohlašovny požárů

tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

požární kniha

dokumentace o kontrolách a revizích pro hasící přístroje