Koordinátor BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP na staveništi

Povinnosti zadavatele

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi a při realizaci stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP  nebo zajistit vypracování plánu BOZP:

1. Zajistit vypracování PLÁNU BOZP  pokud budou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle zák. č. 591/2006 Sb.

práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m

práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí

práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 

práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů

práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon

práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení

studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy

potápěčské práce

práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m

 

2.  Zajistit koordinátora pro fázi přípravy i realizace stavby pokud při výstavbě budou překročeny tyto limity stavby dle §15 zák. 309/2006 Sb.

celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu NEBO

celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

a zároveň na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby

Koordinátor BOZP zajišťuje

Vypracování a vedení dokumentace BOZP (plán BOZP, oznámení o zahájení stavebních prací, přehled rizik stavby, přehled právních předpisů, havarijní plán, povodňový plán atd.)

Kontrolu provádění jednotlivých činností na staveništi

Oznámení investorovi zjištěné nedostatky a řešení náprav

Organizování a aktivní účast na kontrolních dnech

Kontrolu dodržování plánu BOZP zhotoviteli - aktualizaci plánu

Oznámení o zahájení stavby na OIP

Další požadavky dle přání investora

 

 

Činnost koordinátora:

Ve fázi realizace koordinátor BOZP:

kontrola prováděných prací, zda jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy BOZP

navrhování technických a organizačních opatření vhodných z hlediska bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí

identifikace nebezpečí a vyhodnocování rizik, které se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout

zajišťování stálé kontroly postupů prací v úzké součinnosti se specialisty objednatele

koordinace spolupráce mezi dvěma a více zhotoviteli, provádějícími činnosti na staveništi s cílem chránit bezpečnost a zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům, vzniku nemocí z povolání a vzniku ekologických havárií

kontrola realizace nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů

kontrola, aby opatření byla v souladu s právními předpisy a hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem a byla ekonomicky přijatelná

zajišťování odborné podpory a součinnosti při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy

účast na poradách vedení stavby, kontrolních dnech

vedení inspekčního deníku koordinátora BOZP se záznamy o každodenní činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu denní kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti se zadavatelem

vedení databáze zjištěných závad, tvorba přehledových listů zjištěných závad pro různé úrovně řízení stavby včetně průkazné fotodokumentace