Školení požární ochrany

Školení požární ochrany se týká firem, které se kategorizací požárního nebezpečí zvýšené a vysoké požární nebezpečí.

 

Četnost těchto školení se liší pro řadové a vedoucí pracovníky:

Řadový pracovník

před započetím práce při nástupu do zaměstnání

v pravidelných termínech 1x za 2 roky od posledního školení PO zaměstnanců

po požáru na pracovišti do 1 měsíce

po dlouhodobém přerušení pracovní činnosti před započetím práce (dlouhodobá nemoc, mateřská, rodičovská dovolená ap.)

při přechodu na jiné pracoviště před započetím práce

Vedoucí pracovník

před započetím práce při nástupu do zaměstnání na vedoucí funkci

před započetím práce při nástupu do funkce vedoucího zaměstnance

v pravidelných termínech 1x za 3 roky od posledního školení PO vedoucích zaměstnanců

po požáru na jimi řízeném pracovišti do 1 měsíce

po dlouhodobém přerušení pracovní činnosti před započetím práce (dlouhodobá nemoc, mateřská, rodičovská dovolená ap.)

při významné změně v předpisech PO nebo podmínek na pracovišti, které mají vliv na zajištění PO do1 měsíce

Obsah tohoto školení

teoretická část

seznámení s postupem provedení evakuace na pracovišti

rozmístění hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních prostředků a způsoby jejich použití

rozmístění hlavních uzávěrů vody, plynu a dalších médií a hlavního vypínače elektrické energie

specifická požární nebezpečí spojená s vlastním výkonem práce (např. manipulace s hořlavými kapalinami)

Pro vedoucí pracovníky je navíc

dokumentace o začlenění do kategorie činností přímo řízeného pracoviště

požární řády zpracované pro pracoviště, které vedoucí zaměstnanec přímo řídí

požární poplachová směrnice příslušného pracoviště

evakuační plán pro pracoviště, které vedoucí zaměstnanec přímo řídí

Dalším školením je školení preventivních hlídek.

Školení se provádí

před zahájením činnosti hlídky

v pravidelných termínech 1x ročně

a je obsahem je

teoretická část

stanovení organizace k zajištění PO příslušného pracoviště

seznámení s požárně nebezpečnými místy a činnostmi v objektech, s uložením nebezpečných látek, možnými místy vzniku požáru, s požárně technickými charakteristikami používaných látek¨, včetně způsobu hašení těchto látek

způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání požární jednotky

požární řád pracoviště, včetně činnosti preventivní požární hlídky

rozmístění hasicích přístrojů a požárních hydrantů a umístění uzávěrů médií (voda, plyn atd.) v objektu působení preventivní požární hlídka

praktický výcvik při používání hasicích přístrojů a požárních hydrantů

způsob provedení evakuace osob z objektu působení preventivní požární hlídky